ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยว่า ช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. 2567 (เกือบ 2 เดือน) มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก (Heatstroke) แล้ว 30 คน สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า จากสถิติปี 2566 ช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2566 (4 เดือน) ซึ่งพบว่า มีผู้เสียชีวิต 37 คน

ขยะพลาสติกถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างช่วยกันขบคิดว่าจะหาวิธีใดในการกำจัด เพราะเพียงลำพังพลาสติกเองอาจจะใช้เวลาหลายสิบปี หรือไม่ก็หลายศตวรรษในการย่อยสลาย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ปี 2567 : พัฒนา Young Smart IoT Technician ในระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มุ่งเสริมทักษะและความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน IoT ให้กับผู้สอนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม ด้านอาจารย์มีทักษะการเป็นโค้ชสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมไปสู่การทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม หวังบ่มเพาะเยาวชนเป็นแรงงานนำองค์ความรู้เสริมกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0 ในหลายอุตสาหกรรม S-Curve โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอนาคต

นักวิจัย จุฬาฯ ใช้หญ้าอาหารสัตว์ เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไขมันที่ได้มาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ตั้งเป้าขยายการผลิตทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม ลดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม