พอลิยูรีเทนที่ย่อยสลายได้ [JP 2007 - 196,757]  Abstract    Fulltext

abstractโมลาสที่ใช้เป็นส่วนผสมของพอลิยูรีเทน ที่ย่อยสลายได้ต้องขจัดน้ำออกโดยเติม พอลิไฮดริก แอลกอฮอล เพื่อควบคุมการเกิดฟองในกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น เมื่อไอโซไซยาเนททำปฏิกริยากับโพลิออลในโมลาส