การทำให้ดอกไม้สดมีสีตามต้องการ [EP 0,873,680]  Abstract    Fulltext

abstractการทำให้ดอกไม้มีสีตามต้องการสามารถทำได้โดยใช้สารเคมีควบคุมสภาวะความเป็นกรด-ด่าง และให้อนุมูลโลหะแก่ดอกไม้ เพื่อทำให้รงควัตถุในดอกไม้ คือ แอนโทไซยานิน เป็นสีแดง ม่วง หรือน้ำเงิน ได้ตามต้องการ