Vol.73 No.224

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2567

วศ. วันนี้ วศ.อว. จัด 3 แพ็คเก็จ "ลด สมนาคุณ ฟรี" งานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

People in focus นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest คุณทองเลิศ สอนจันทร์ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.ขอนแก่น คุณวิรัช โนนทอง ประธานกรรมการบริษัท โจว ออร์แกนิก จำกัด

สรรสาระ
     • เปิดจักรวาลการเรียนรู้ด้วย Immersive Technology
       โดย สมพร สินเจริญโภคัย นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กองเทคโนโลยีชุมชน

     • การจัดการกับค่าความเอนเอียงที่ได้ Treatment of an Observed Bias
       โดย วัชรี คตินนท์กุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • รากพืช ฮีโร่ผู้พิชิตภัยแล้งที่ยั่งยืน
       โดย จิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • การบริหารจัดการหนังสือราชการของกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
       โดย ปัทมา นิ่มเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนไซยาไนด์
       โดย พัชรพล ศรีพลทัศน์ นักวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • การเติมความสุขด้วยช็อกโกแลต
       โดย อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • มารู้จักกับวัสดุชีวการแพทย์ (Biomaterials)
       โดย อุษณีย์ พันธุลาภ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

              กานต์สิริ แก้วมรกต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

     • สัญญารักษาความลับ (NDA) สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
       โดย สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

    • สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาและขายได้จริง
       โดย กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

    • บทบาทของ AI กับการวัด

       โดย ณิชมน ชั่งโต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด

    • การตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการต่อยอดสู่ความยั่งยืน

       โดย พนิดา อ่อนมั่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

รอบรู้ รอบโลก "ยานยนต์อัตโมัติ" อนาคตแห่งระบบยานยนต์
      โดย ฉรัสพงศ์ กล่ำแสง นักวิทยาศาสตร์ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด

Dr.D มีคำตอบ

แนะนำบริการ

DSS News