ทดสอบโดรนควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่าง 18-20 ม.ค.62

หลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทดลองและทดสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วม โดยมีแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ดังนี้
1.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเอกชน ร่วมดำเนินการทดลองและทดสอบการปฏิบัติ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ฉีดพ่นน้ำผสมสารลดแรงตึงผิว (B9X) เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย สวนวชิรเบญจทัศ ตลาดนัดจตุจักร โรงพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยทำการทดลองและทดสอบเป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทำการศึกษาตัวอย่างจากประเทศที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรืออุปกรณ์และสารเคมีอื่นๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จ
2.แผนการทดลองและทดสอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และทำการทดสอบ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 25 ลำ พร้อมผู้บังคับอากาศยาน ทำการทดลองและทดสอบ ดังนี้
วันที่ 18 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบการปฏิบัติในพื้นที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ เมืองทองธานี
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบในพื้นที่ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร
นอกจากนี้ยังมีแผนในการดำเนินการประสานงานและขอรับการสนับสนุนข้อมูล จากหน่วยงานต่างประเทศที่มีขีดความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งแผนการปฏิบัติในอนาคต หากผลการทดสอบ ประสบความสำเร็จ จะได้พิจารณา ขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นต่อไป

ที่มา : Manager online 19 มกราคม 2562 [https://mgronline.com/science/detail/9620000006549]