เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ หรือ“อว.แฟร์” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัตมน์ ปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมมี นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ณ ฮอลล์ 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ หรือ“อว.แฟร์” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัตมน์ ปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมมี นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ณ ฮอลล์ 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา “รกเทียม” หรือ “ครรภ์มารดาเทียม” (artificial womb) อาจช่วยชีวิตทารกที่เกิดก่อนกำหนดไว้ได้เป็นจำนวนมาก แต่เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า อะไรคือข้อควรระวังทางศีลธรรมและจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึง ก่อนที่การทดลองระดับคลินิกในมนุษย์จะเริ่มขึ้น

เพื่อตอบโจทย์การมีสุขภาพที่ดีและความอยู่ดีมีสุขตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development การขับเคลื่อนและผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้เกิดขึ้นและนำมาใช้ได้จริง จึงมีความสำคัญและน่าสนใจ และเมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน Medlab Asia & Asia Health 2024 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และความเคลื่อนไหวด้านการแพทย์ ผ่านหน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ โดยส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการนำเสนอนวัตกรรมด้านการแพทย์ ซึ่งประเทศโปแลนด์หนึ่งในผู้นำด้านอุปกรณ์การแพทย์มีการจัดพาวิลเลี่ยน โดยมี 3 ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบใกล้ตัว ได้แก่ นวัตกรรมจากเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรมการแพทย์ทางไกล และนวัตกรรมวัสดุชีวภาพทดแทนกระดูกจริง