วว.วิจัย “ถ่านหอม 3 in 1” ผลิตภัณฑ์จากโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. สร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดแรงจูงใจคัดแยกขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จากการดำเนิน “โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน” ภายใต้การบริหารจัดการโครงการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ลงสู่ชุมชนด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดจากหิ้งสู่ห้าง ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
“ถ่านหอม 3 in 1” เป็นนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะเปลือกผลไม้จากตลาดสด โดยการใช้องค์ความรู้พื้นฐานในการกำจัดกลิ่นน้ำมันดินที่เกิดจากการเผาถ่านเปลือกผลไม้ มีการพัฒนาการใช้องค์ความรู้ด้านการผลิตถ่านกรองก๊าซจากกะลาปาล์มโดยเทคนิคการกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีเอิบชุ่ม เพื่อเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณสมบัติถ่านเพื่อทำการปล่อยกลิ่นหอม และดูดกลิ่นอับชื้น หรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า รถยนต์
ถ่านหอม 3 in 1” มีความโดดเด่นในเรื่องของการปล่อยกลิ่นหอม ดูดกลิ่นอับชื้น และเมื่อหมดสภาพยังใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินปลูกต้นไม้ได้ และสร้างมูลค่าให้แก่ขยะถึง 1,200 บาทต่อกิโลกรัม อีกทั้งเพื่อการบริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
สำหรับพื้นที่ขยายผลโครงการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยถ่ายทอดสู่ชุมชน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบสีเขียวในการจัดการขยะ ณ หมู่ 9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม “ถ่านหอม 3 in 1” ได้ที่ ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. (ดร.เรวดี อนุวัฒนา) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9479 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : Manager online 30.01.19  [https://mgronline.com/science/detail/9620000010491]