วช.ร่วมกับ มก. เปิดตัวโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ตั้งเป้าบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะลอยน้ำ ขยะตกค้างและสารพิษจากขยะด้วยนวัตกรรม พร้อมดึง "อเล็กซ์ เรนเดล" ตัวแทนคนรุ่นใหม่เป็นแอมบาสเดอร์ของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ” เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมจอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคารวช. 1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย โดนเน้นเป้าหมายสำคัญเร่งด่วน ที่ตอบโจทย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้ รวมถึงแผนงานวิจัยท้าทายไทย ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม เป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจน ท้าทายให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชาบริหารจัดการโครงการ โดยผู้บริหารโครงการ และ วช. เป็นคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยท้าทาย และเป็นผู้กำกับดูแลให้บรรลุเป้าหมาย
"โครงการทะเลไทยไร้ขยะ เป็นโครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบายเป้าหมายรัฐบาล เป็นโครงการตัวอย่างโครงการที่เป็นประโยชน์และ มีความสำคัญยิ่ง โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการขยะ ที่ไม่ใช่แต่เพียงกำจัดขยะที่ลอยในทะเลเท่านั้น แต่รวมถึงขยะที่ตกค้าง และสารพิษจากขยะที่ตกค้างในทะเล และมุ่งหวังให้ทะเลไทยไร้ขยะในที่สุด โดยการนำองค์ความรู้มาบูรณาการ และใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนลงสู่ทะเล และจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบต่างๆ"
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดูแลโครงการทะเลไทยไร้ขยะ โดยโครงการดังกล่าวมีการวิเคราะห์ เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางจนครบวงจรของวัฏจักรขยะ ให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่าย และผลิตภัณฑ์จากขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การกำหนดนโยบายของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทะเลไทยไร้ขยะ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ เพื่อความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกของปัญหาขยะในทะเลไทย
ด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภคและการจัดการ ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ.2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ และจะประกาศเป็นนโยบายระดับชาติ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ส่วน ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าแผนงานวิจัยภายใต้โครงการทะเลไทยไร้ขยะ ชี้แจงว่า คณะนักวิจัยมีเป้าหมายหลักในงานวิจัยเพื่อลดขยะพลาสติกจากบนบกตกสู่ทะเล โดยการศึกษาวงจรการไหลของขยะพลาสติก จากแหล่งกำเนิดไปสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งชนิดและปริมาณขยะพลาสติก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดเก็บขยะพลาสติก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริม การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้ขยะพลาสติก เพื่อให้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก
พร้อมกันนี้ มีพิธีตัดสินมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเป็นตัวแอมบาสเดอร์ของโครงการคือ นายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดงที่เป็นต้นแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมว่า การป้องกันอะไรสักอย่างต้องเริ่มที่ต้นเหตุ
“ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้ ทำไมเราถึงไม่ทำ การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยไม่รู้ตัวจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสให้เยาวชนเล็งเห็นปัญหาที่แท้จริง จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” นักแสดงชายกล่าว

ที่มา : Manager online 04 เมษายน 2562 [https://mgronline.com/science/detail/9620000033582]