นักวิจัยในสหรัฐศึกษากลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 70 ถึง 82 ปีจำนวน 2,289 คนที่มีสุขภาพค่อนข้างดี เดินขึ้นบันไดได้ 10 ขั้น และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และติดตามศึกษาเป็นเวลา 23 ปีโดยให้ทดลองดมกลิ่นธรรมดาต่างๆ 12 กลิ่น

ในช่วงเวลาที่ศึกษา มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มนี้ไป 1,211 คน และนักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นกับการเสียชีวิต
โดยผู้ที่สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่น 30 - 46% มีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่าคนในกลุ่มโดยรวม
นักวิจัยบอกว่า การสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเครื่องบ่งชี้ปัญหาสุขภาพที่เราอาจไม่รู้ตัว เช่น โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน ปัญหาทุพโภชนาการ และภัยอันตรายด้านความปลอดภัย
ผู้ทำการวิจัยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตเร็วกว่าปกตินี้ เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร โดยไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเพศไหน มีเชื้อสายอะไร หรือมีไลฟสไตล์อย่างไรด้วย
นักวิจัยยังชี้ด้วยว่า เรื่องนี้อาจจะไม่เคยมีการพูดถึงกันมาก่อน แต่เราก็ควรจะตระหนักถึงความสำคัญหรือให้ความใส่ใจในเรื่องความสามารถในการรับกลิ่นของเราในฐานะเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพ
และว่าอาจมีการใช้วิธีตรวจประสาทรับกลิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุระหว่างการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ รวมทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในผู้สูงอายุได้

ที่มา : Voice o fAmerica 12 พฤษภาคม 2562 [https://www.voathai.com/a/sense-of-smell-longevity-ct/4910076.html]