“สุวิทย์” ย้ำมหกรรมวิทย์ คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เผยยอดชมวันละมากกว่าแสนคน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562” ที่อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน
"ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่ถูก กลืนกินด้วยกระแสหลักทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์และกระแสการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทำให้โลกก้าวสู่ยุคที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงสูง รวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน ​ และไม่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นไม่ง่าย แต่วิธีการที่จะรับมือกับความโกลาหลนี้จำเป็นต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากตัวของเราเอง เพราะถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนแปลง สักวันโลกจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเองอยู่ดี"
ดร.สุวิทย์กล่าวว่า การเตรียมคนของเราให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกระทรวง อว. ทำให้คนในประเทศมีความรู้และการศึกษาเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้เห็น สัมผัส ได้ขยายประสบการณ์เรียนรู้นอกจากในห้องเรียน จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งนับเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
รมว.อว.กล่าวต่อว่า ประเทศไทย มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย อย่างที่ อพวช. มีพิพิธภัณฑ์ให้เรียนรู้ถึง 4 แห่ง หรือภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นการศึกษานอกห้องเรียนที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญๆ ตั้งแต่ทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การคิดเชิงวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกันและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนจำนวนมาก เฉลี่ยมีผู้เข้าชมวันละมากกว่าแสนคน

ที่มา : Manager online 22 สิงหาคม 2562 [https://mgronline.com/science/detail/9620000080437]