นักวิจัยในสหราชอาณาจักรค้นพบว่า หลังการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ผู้ป่วยที่มีอาการ "ลองโควิด" ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีแนวโน้มที่อวัยวะภายในสำคัญหลายส่วน เช่น ปอด, สมอง และไตได้รับความเสียหาย

.

งานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซต เรสพิราทอรี เมดิชิน (Lancet Respiratory Medicine) นี้ระบุว่า แนวโน้มดังกล่าวมีสูงกว่าสามเท่าที่จะพบอาการความผิดปกติดังกล่าว

.

นักวิจัยหลายคนเชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการป่วยระหว่างติดเชื้อโควิด-19

.

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยก็หวังว่า ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถช่วยให้พัฒนาวิธีการรักษาอาการลองโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

.

สำหรับวิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะวิจัยได้สแกนตรวจอวัยวะภายในที่สำคัญของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 259 ราย ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ภายหลังออกจากโรงพยาบาล 5 เดือน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 52 คน

.

ผลการศึกษาที่ได้ทำให้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะผลกระทบต่อปอด ที่มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะผิดปกติสูงถึง 14 เท่า ส่วนผลกระทบต่อสมองมีถึงสามเท่า และผลกระทบต่อไตถึงสองเท่า ในบรรดากลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง

.

อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีที่ยังไม่พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อหัวใจและตับ.

ดร.เบตตี รามาน จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักร หนึ่งในคณะทำงานวิจัยครั้งนี้ ระบุว่า นี่เป็นสัญญาณชัดสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอาการลองโควิด มีแนวโน้มอวัยวะภายในบางส่วนจะถูกทำลาย โดยปัจจัยสำคัญมาจากทั้งเรื่องอายุของผู้ป่วยขณะที่ติดเชื้อโควิดอย่างรุนแรง และปัจจัยที่มาจากโรคแทรกซ้อนในขณะที่ติดเชื้อโควิด

.

ผลการวิจัยนี้นำไปสู่วิธีการรักษาอย่างไร


ผลการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบภายหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเชอร์ เมดิซิน โดยนักวิจัยพบว่ามีอาการบางอย่างสัมพันธ์กับสัญญาณความเสียหายที่เกิดขึ้นในอวัยวะภายใน ซึ่งตรวจพบผ่านการสแกน MRI เช่น อาการแน่นหน้าออกและไอ มีส่วนเกี่ยวโยงกับภาวะผิดปกติภายในปอด อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดจะมีส่วนเกี่ยวโยงโดยตรงกับสิ่งที่พบจากการสแกน MRI

.

ดร. รามานระบุว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะหลายส่วนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งปัญหาทางร่างกายและจิตใจของพวกเขาภายหลังฟื้นตัวจากอาการป่วยในช่วงแรก ๆ

.

นั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้การค้นพบล่าสุด ได้ทำให้บรรดาแพทย์ได้เข้าใจว่า ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการติดตามอาการสุขภาพของปอดและส่วนอื่น ๆ เช่น ไต สมอง และสุขภาพจิต ในกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

.

ศ.คริส ไบรท์ลิง จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ผู้นำในการศึกษาผลกระทบภายหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า ผลการวิจัยล่าสุด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าใจกลุ่มผู้มีอาการที่แตกต่างที่เป็นสาเหตุของอาการลองโควิดได้มากขึ้น

.

"รายละเอียดในผลการศึกษานี้ที่อาศัยผลการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการยืนยันว่า มีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะหลายส่วน ภายหลังการรักษาโรคติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาล" เขากล่าว

.

ทั้งนี้ ในสหราชอาณาจักร คณะแพทย์ให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอาการลองโควิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาการทดสอบและวิธีรักษาอาการแบบใหม่ ๆ

ที่มา : BBC https://www.bbc.com/thai/articles/c72597ne9v1o