ม.มหิดลและมหาวิทยาลัยชิบะ ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการปลูกพืชมูลค่าสูง เปิดตัว ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร MU-CU-PFAL

ม.มหิดลและมหาวิทยาลัยชิบะ ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการปลูกพืชมูลค่าสูง เปิดตัว ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร MU-CU-PFAL

จัดงานฉลองปีที่ 10 ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้วยความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

PMU หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมวิจัย เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทุนวิจัย ปี 2563 และ 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนงานและโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญในการพัฒนาประเทศ