หลังจากสงครามยูเครน – รัสเซีย ได้เริ่มขึ้น ทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างยุโรปกับรัสเซีย ที่มีมาก่อนหน้าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก ส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าในทวีปอย่างรุนแรง โดยในช่วงปกติ อัตราค่าไฟฟ้าต่อ 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) จะอยู่ที่ 46 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,600 บาท แต่ในช่วงความขัดแย้งนี้ ทำให้ราคาต้นทุนพุ่งเป็น 4,600 บาทต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) และล่าสุดในฤดูหนาวของยุโรป ราคาค่าไฟฟ้าก็ก้าวกระโดดเป็น 11,400 บาท ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากประเทศรัสเซีย

ปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ หากแต่แท้จริงแล้วมันคือปัญหาใหญ่ของโลก ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะสร้างผลกระทบ และความเดือดร้อนให้กับโลกของเราอย่างมหาศาล

-

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบาชนิดนีเกลอเรีย เป็นโรคที่พบเห็นได้ยาก แต่หากติดเชื้อมักเสียชีวิตภายในหนึ่งสัปดาห์

เกาหลีใต้ได้พบผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบาหรืออะมีบากินสมอง ที่เกิดจากเชื้ออะมีบาชนิดนีเกลอเรีย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการฯ) และบุคลากรเจ้าหน้าที่ บพค. เข้าร่วมงานเปิด “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย” ที่สนับสนุนทุนวิจัยโดย บพค. งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์