Lab-grown ground meat is used to make hamburgers. The Mzansi Meat Company is the first in South Africa to produce cultivated meat. (Photo Courtesy of Mzansi Meat Co.)

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในโลกที่ไฟเขียวให้ขายเนื้อสัตว์ที่เพาะขึ้นในห้องทดลอง และถึงแม้เวลาจะผ่านไปเกือบสองปีครึ่ง แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงดิ้นรนกับปัญหาด้านอุปทานและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การยอมรับจากสาธารณะ

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนขยะจากอุตสาหกรรมอาหารอย่างเปลือกหอยแมลงภู่เป็น “อนุภาคนาโนอะราโกไนต์” แคลเซียมคาร์บอเนตชีวภาพ ที่โดดเด่นด้วยความบริสุทธิ์และพื้นที่ผิวสูง เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดูดซับคราบน้ำมัน สามารถต่อยอดสู่สเปรย์-ฟองน้ำทำความสะอาดที่ปลอดภัย พร้อมตอบ BCG เพื่อความยั่งยืนด้วยกระบวนผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการสร้างของเสีย (Zero Waste Process) ขยายกำลังการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้

วิทยาการสมัยใหม่ทำให้มนุษย์เริ่มค้นพบว่า การลดความอ้วนนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและทำได้ยากกว่าที่คนทั่วไปคิดกัน โดยการใช้แค่พลังแรงใจและความอดทนเข้าสู้นั้นไม่เพียงพอ เพราะระบบควบคุมการรับรู้ปริมาณสารอาหารและความอิ่มในสมอง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างถาวร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.อังศุธรมหิทธิกุล ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐพล วชิรโรจน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) น.ส.มนทกานติ ท้ามติ้น ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ผู้แทนกรมประมง พลเรือเอก ดร.สมัย ใจอินทร์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย นส.สภาวรรณ พลบุตร ผู้แทนมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท(Worldview Climate Foundation , Thailand) นายโชติ พืงเจริญพงศ์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร นายมาซาฮิโร คาบาชิมา (Mr. Masahiro Kabashima) ผู้แทนบริษัทชิโตเซะผู้ผลิตน้ำมันจากสาหร่ายรายแรกของประเทศญี่ปุ่น