ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ สำคัญต่อกระบวนการจัดการขยะ เพราะในการรวบรวมและขนส่งขยะจำเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ เช่น ขยะเศษอาหาร ไม่ให้ปนเปื้อนกับขยะที่รีไซเคิลได้ และขยะอื่นๆ และยังลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ

นักวิจัยเผยผลวัดคลื่นแผ่นดินไหวที่ตึกใจมหิดล ศาลายา ค่าการสั่นไหวที่ต่ำแต่คนทั่วไปอาจรู้สึกได้ ทว่ายังมีความปลอดภัยจึงไม่จำเป็นต้องระงับการใช้งานอาคาร

วช.นำผลงานวิจัยความเสียหายจากแผ่นดินไหว มาใช้เป็นบทเรียน การเฝ้าระวัง ชี้อาคารสูงสร้างก่อนปี 2550 ใน กทม. น่าห่วง เพราะอาจไม่ได้สร้างตามกฎกระทรวงเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

7 ประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย สหภาพยุโรป (EU) และรัฐบาลเยอรมนี ประสานความร่วมมือในการลดขยะพลาสติกและขยะทะเล ผ่านการเปิดตัว “โครงการ ส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล”