ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ”   โดย วว. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีไอโอทีหรืออินเทอณ์เน็ตออฟธิงส์ ในการติดตามสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของผักในโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และควบคุมความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารในน้ำ เมื่อมากไปหรือน้อยไประบบควบคุมอัตโนมัติสามารถลดหรือเพิ่มค่าที่ควบคุมต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังสมาร์ทโฟนทำให้สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน และสามารถสั่งงานย้อนกลับมายังกล่องควบคุมอัตโนมัติได้
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาฯ วว. กล่าวว่า     ระบบดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งตอบโจทย์สภาพสังคมของเมืองใหญ่ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีข้อจำกัดในเรื่องสภาพพื้นที่ อย่างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุด ที่สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะต้องไปทำงานนอกบ้าน   แต่ต้องการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน
ทั้งนี้มีการนำระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักไปใช้งานจริงในพื้นที่เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี และที่บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี  หากมีการนำไปใช้แพร่หลายจะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีมากขึ้น  
อย่างไรก็ดี วว. จะนำผลงานวิจัยและพัฒนา “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน : Modern  Agriculture  for  National  Sustainability” ประกอบด้วย 5 ผลงานวิจัยพัฒนา ได้แก่ 1.ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ  2.ระบบสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ Gantry Robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ   3.เครื่องคัดแยกกาแฟเชอรี่สดและเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดกาแฟ  4.เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางพาราอัตโนมัติ  และ 5. เครื่องคัดแยกทะลายปาล์ม  เข้าร่วมจัดแสดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) ซึ่งปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   (วช.)จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562 ที่ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 มีนาคม 2562 [https://www.dailynews.co.th/it/700271]