เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า(ครม.) ที่ประชุมครม. เห็นชอบตามที่พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ที่เสนอให้ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า Ministry of Higher Education Science Research and Innovation (HESRI)
ซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา (สอวช.) (องค์กรมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (องค์กรมหาชน) ทั้งนี้ อว.เป็นการตัดโอนหน่วยงานมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นพ.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานหาสถานที่จัดตั้งกระทรวง โดยในช่วงปีแรกนี้จะใช้สถานที่เดิมไปก่อน ทั้งนี้คาดว่า กฎหมายกระทรวงใหม่นี้อาจจะบังคับใช้ได้เร็วกว่า 90 วัน ยืนยันว่า ขณะนี้มีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้าง หน่วยงานหรือภารกิจใหม่ ทั้งโครงสร้างและอัตรากำลังพล โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับการรักษาสิทธิ และสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม เพียงแต่ย้ายไปทำงานในหน่วยราชการตามกฎหมายใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เชื่อว่าจะได้คนทำงาน 80 เปอร์เซ็นต์ทันทีโดยไม่เกิดสุญญากาศ อย่างไรก็ตามครม.ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานสำนักราชเลขาธิการกรณีนำกฎหมายการจัดตั้ง อว. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ที่มา : Khaosod online 24 เมษายน 2562 [https://www.khaosod.co.th/politics/news_2449410]