วว.เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 70 อัตรา สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน สู้วิกฤตโควิด-19

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 70 อัตรา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” สร้างรายได้เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด–19 เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.tistr.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (โควิด-19) หรือ “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของการจ้างงานในเฟสแรก ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา วว. ได้รับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานในโครงสร้างพื้นฐาน วว. 7 แห่งทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 70 อัตรา และจะเริ่มปฏิบัติงานจริงในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนั้น
     วว. ประกาศสรรหาและรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมอีกจำนวน 70 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงงานนำทางแปรรูปอาหารและวัตถุดิบ (Ingredients) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงานดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 9,000 บาทต่อราย ในระยะเวลาจ้างงาน 5 เดือน
     “วว. ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อว. สร้างงาน โดยใช้ศักยภาพในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Shared Service) ครอบคลุมใน 7 จังหวัดทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานแก่ผู้ประสบปัญหาว่างงานจากวิกฤตโควิด-19 ได้ นอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก วว. แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านจะได้เพิ่มการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในโรงงาน ได้ Up skill จากการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงด้านการบริหารจัดการโรงงาน รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ในโรงงาน ทั้งนี้แต่ละพื้นที่จะมีนักวิจัย วว. ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรม และอื่นๆ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ วว. สามารถช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา : Manager online 5 พฤษภาคม 2563  [https://mgronline.com/science/detail/9630000047075]