อว. เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘สร้างคน สร้างงาน’ ดึงมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนร่วมเสริม-เพิ่ม-พัฒนาทักษะ จัดหลักสูตรเร่งรัดรองรับอาชีพใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 สนับสนุนส่วนลดค่าเรียนให้อีก 90% พร้อมเปิดพื้นที่หางานกว่า 10,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในอีอีซี และสตาร์ทอัพ

     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เดิมสิ่งที่ผู้ประกอบการและคนทำงานต่างกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงทุกธุรกิจ หรือดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) แต่ ณ ปัจจุบัน วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาดิสรัปทุกธุรกิจทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่เดือน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง เกิดปัญหาขาดทุน ปิดกิจการ เกิดการเลิกจ้าง คนว่างงาน และตกงานขาดรายได้เป็นจำนวนมาก
     "อว. จึงเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา “คน” จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Future Skill x New Career Thailand ขึ้นภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาส สร้างงาน” ที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน ทำให้คนสามารถเข้าถึงตำแหน่งใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการ พร้อมรับรู้ถึงคุณสมบัติและทักษะที่เป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และเชื่อมโยงภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการนำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่และเสริมทักษะใหม่ หรือ Reskill – Upskill ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ได้อย่างแท้จริง"
     ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตร Reskill – Upskill ในแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นการเสริม เพิ่ม และพัฒนาทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสาหกรรมดิจิทัลด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotic) รวมถึงทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) และทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)
     “ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ คนไทยทุกคนจะได้พบกับ www.futureskill-newcareer.in.th/ แพลตฟอร์มใหม่ ที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถ และทักษะเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ new normal ใหม่ ๆ ของโลกธุรกิจ เพื่อให้คนไทยพร้อมเดินหน้าและเข้าถึงทุกโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต โดย www.futureskill-newcareer.in.th/ จะเป็นพื้นที่รวบรวมหลักสูตรคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อการ Reskill – Upskill ในกลุ่มอุตสาหกรรมและทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการปรับตัวในอนาคต ซึ่ง อว. พร้อมสนับสนุนค่าเรียนให้กว่า 90% รวมถึงยังเป็นพื้นที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 10,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากหลากหลายบริษัท ทั้งจากบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในกลุ่มอีอีซีและกลุ่มสตาร์ทอัพอีกด้วย” รมว.อว.กล่าวในที่สุด
    ผู้สนใจสามารถสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FutureSkillNewCareerThailand/

ที่มา : Manager online 1 พฤษภาคม 2563  [https://mgronline.com/science/detail/9630000045869]