“กรมการค้าต่างประเทศ” แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยเตรียมความพร้อม หลังล่าสุดญี่ปุ่นประกาศรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 4 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ (positive list) ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร โดยระบบ positive list จะมุ่งเน้นควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารตามรายการที่กำหนดเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกที่สัมผัสอาหารจำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) สารในวัสดุสัมผัสอาหารที่มีโพลิเมอร์เป็นฐาน (2) สารเคลือบวัสดุที่สัมผัสอาหาร (3) สารตั้งต้นโมโนเมอร์ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกที่มีโพลิเมอร์เป็นฐาน และ (4) สารเติมแต่ง
โดยสารที่ไม่อยู่ในรายการดังกล่าว สามารถใช้กับวัสดุที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรงได้ ในกรณีที่สารสัมผัสกับอาหารโดยไม่ตั้งใจ สารนั้นจะต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน 0.01 mg / kg ทั้งนี้ MHLW ได้กำหนดระยะเวลาปรับตัวสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้า สำหรับวัสดุพลาสติกสัมผัสอาหารที่ผลิตและนำเข้าก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะอนุญาตให้วางจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดหรือวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
จากข้อมูลสถิติการส่งออกพบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มสินค้าภาชนะบรรจุอาหารที่ทำด้วยวัสดุพลาสติกไปญี่ปุ่น (พิกัด 392310) ในช่วงปี 2559-2561 มูลค่า 2,328, 2,355.7 และ 2,236.9 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 1,664.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.intertek.com/consumer/insight-bulletins/plastic-food-contact-materials-positive-lists-published/ ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า

ที่มา : Manager online 10 มิถุนายน 2563  [https://mgronline.com/business/detail/9630000060211]