ปลัด สธ.ร่อนหนังสือถึง รพ.ทั่วประเทศ ยกเลิกแนวทางตรวจโควิดผู้ป่วยแอดมิตทุกราย ยึดคัดกรองตามความเสี่ยง 4 กลุ่ม มีประวัติมาจากต่างประเทศ 1 เดือน ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค ก่อนทำหัตถการ-ทันตกรรม ตามกรมการแพทน์กำหนด และผู้ป่วยที่แพทย์เห็นสมควรตามพื้นที่

วันนี้ (10 มิ.ย.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่ง เลขที่ สธ (ศปค.) 0248/ว 258 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งถึง อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป และ ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโรควิด-19 มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้ รพ.สังกัด สธ.ทุกแห่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่รับไว้ในรพ. (Admit) ทุกราย นั้น
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในวันที่ 9 มิ.ย. 2563 จึงมีมติให้ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน 1 เดือน 2. กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าตามนิยาม PUI 3. ผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ทันตกรรม และอื่นๆ ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด และ 4. ผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาว่าสมควรตรวจ และหรือให้เป็นไปตามความจำเป็นตามการระบาดของพื้นที่

ที่มา : Manager online 10 มิถุนายน 2563 [https://mgronline.com/qol/detail/9630000060241]