ตลอดปีนี้กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งเครื่องเป้าหมายใหม่ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “ปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ตามแผน 3 ปี (2565-2567) สู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจพร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

.

ผลงานเห็นชัดด้านปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) คือ จัดตั้งทีม TCP Spirit ขับเคลื่อน ‘คณะเศษสร้าง’ เรียนรู้การจัดการขยะ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ตอบโจทย์การสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยครั้งล่าสุดไปจัดกิจกรรมในชุมชน บ้านหาดทรายดำ จ.ระนอง ซึ่งที่นี่ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ แต่กลับพบว่าชุมชนมีปัญหาในการจัดการขยะ

.

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ TCP วาง 4 Framework ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างสอดคล้องกับธุรกิจ ประกอบไปด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Product Excellence) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (Circular Economy) การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality) และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Water Sustainability)

.

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเผยว่าจากเป้าหมายใหม่นี้ TCP ยกระดับการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องเร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ การตั้งเป้า “เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” จากทุกกระบวนการทำงานทั้งธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2593 “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน Circular Economy” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจ TCP ให้สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2567

.

โดยเฉพาะมิติของ Circular Economy ที่มีเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ทั้ง 100% ภายในปี 2567 รวมทั้งการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันภาพรวมผลิตภัณฑ์ทั้งพอร์ตของกลุ่ม TCP สามารถรีไซเคิลได้แล้ว 90% เหลืออีกราว 10% อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน เพื่อสุดท้ายแล้ววัสดุทั้งหมดที่นำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ จะต้องรีไซเคิลได้ทั้ง 100% ภายในไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้

.

“เราพร้อมจับมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคทั้งขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดพลาสติกเข้าสู่ระบบ กลับเข้ามาสู่วงจรการรีไซเคิล และด้าน “Water Sustainability การจัดการน้ำยั่งยืน” ตั้งเป้าคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Net Water Positive) ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการใช้น้ำ และทำงานร่วมกับพันธมิตรและชุมชนใน 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และเวียดนาม ที่มีโรงงานตั้งอยู่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าว”

.

“คณะเศษสร้าง” นำร่องจัดการขยะเข้าระบบ

นอกจากการปรับเปลี่ยนภายในกระบวนการของตนเอง กลุ่ม TCP มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในฐานะอีกหนึ่งความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility-EPR) ผ่านกลุ่ม TCP Spirit ที่ได้ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกและจัดการขยะ

.

กิจกรรมที่ระนอง TCP ร่วมมือกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) โดยร่วมกันสร้างต้นแบบในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการจัดการขยะภายหลังจากการบริโภคอย่างบูรณาการ ซึ่งถือเป็นต้นทางในการสร้าง ‘บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน‘ พร้อมตั้งเป้าจะขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวทั้งในไทยและเวียดนาม โดยตั้งเป้าที่จะจัดเก็บขยะอย่างน้อย 730 ตัน รวมทั้งสร้างโมเดลต้นแบบความรับผิดชอบในการจัดการขยะของกลุ่มธุรกิจ TCP ภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร ชุมชน และอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเศษขยะ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ใหม่ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

.

ภารกิจของกลุ่ม TCP Spirit ปีนี้ปักหมุดที่จังหวัดระนอง ประตูสู่ภาคใต้ความงดงามของชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเครือข่ายขับเคลื่อน “คณะเศษสร้าง” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการปัญหาขยะ ที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ทำงานร่วมกับ IUCN ร่วมกับอาสาสมัครรุ่นใหม่สายเขียวและคนในชุมชนกว่า 200 คน ร่วมเรียนรู้ปัญหาและผลกระทบจากขยะที่ บ้านหาดทรายดำ จ.ระนอง พื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้ำนานาชนิด ชาวบ้านในชุมชนจึงมีรายได้หลักจากการทำประมงพื้นบ้าน แต่ในปัจจุบันมีปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และมีข้อจำกัดในการจัดการขยะที่กำลังเริ่มสร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่มากขึ้น

.

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึง ต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้น ทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทั้ง 134 ครัวเรือน ในชุมชนต้องดูแลบริหารจัดการด้วยตัวเองเพื่อสามารถรักษาทรัพยากรในพื้นที่ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งทาง TCP Spirit ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและร่วมขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ในฐานะพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นทางออกของปัญหาขยะล้นเมืองที่ทำได้จริง สามารถช่วยคืนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนได้ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ รวมทั้งนำแนวคิดไปปรับใช้ในเวียดนามซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานธุรกิจของ TCP เช่นกัน

.

นางสาวสุปราณี กำปงซัน หัวหน้าแผนงานประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กล่าวว่า 80% ของขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะที่หลุดลอดมาจากครัวเรือน และ 20% ที่มากิจกรรมทางทะเล ดังนั้น จำเป็นต้องป้องกันขยะจากครัวเรือนไม่ให้เล็ดลอดลงสู่ทะเล การปลูกฝังองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกและวิธีการจัดการตามประเภทให้กับคนในชุมชน จึงเป็นการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝังให้มีการทำเป็นปกติ โดยปลูกฝังให้ทุกคนมองว่าเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่ต้องปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตัวเอง

.

ด้าน นายไพบูลย์ สวาทนันท์ แพทย์ประจำตำบลหงาว จ. ระนอง ในฐานะผู้นำชุมชนบ้านหาดทรายดำ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญคือการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้ชุมชน ชี้ให้เห็นว่าน้ำเสีย และขยะจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย และสัตว์น้ำต่างๆ จะหายไปหมดในที่สุด จนกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีเป้าหมายในการทำให้หมูบ้านมีขยะเป็นศูนย์ภายในปีหน้า โดยสามารถบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้มากกว่า 2-3 ล้านบาทต่อปี

.

ตลอดระยะเวลา 3 วันในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม เหล่าอาสาสมัครได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ผ่านการพูดคุยกับผู้นำชุมชน ลงมือเก็บขยะร่วมกับชาวบ้าน เข้าใจปัญหาเรื่องการจัดการขยะในมิติต่างๆ เห็นมูลค่าของวัสดุรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเห็นถึงความสำคัญและเริ่มลงมือแยกขยะ เพื่อทำให้ “เศษขยะ” กลายเป็น “วัสดุ” ที่มีคนต้องการได้ พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบการคัดแยกขยะในแบบฉบับของตนเอง เพราะ “ขยะ” จะเปลี่ยนเป็น “วัสดุรีไซเคิล” ไม่ได้ หากไม่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการเรียนรู้ธรรมชาติและดูแลทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000113994