เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล "รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565" (Digital Government Awards 2022) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบราชการเพื่อตอบสนองด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในปีนี้ด้วย โดยได้มอบ 4 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล เสริมทักษะดิจิทัลกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ

.

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ "สำนักงานปลัดกระทรวง อว." ได้รับรางวัลสำคัญถึง 4 รางวัล เป็นรางวัลหลัก ประกอบด้วย รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น ได้แก่ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว., รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆ เป็นอันดับที่ 1, รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของ อว. ที่ได้รับรางวัลด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่นด้วย

.

"สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล และบริหารจัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งในด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ เป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่น เป็นผู้นำ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เชื่อมโยง กำกับดูแลและทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันวิจัยทั้งภายในกระทรวง และกับกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งกับต่างประเทศอย่างดีมาก มีผลงานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย, การออกใบรับรองผลการศึกษาแบบดิจิทัล, การจัดทำธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ, โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ, ระบบการเรียนออนไลน์ เป็นต้น โดยปลัดกระทรวง อว. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นระบบดิจิทัล มีการใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันสมัย สามารถประมวลผลและมีระบบการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ซึ่งเป็นตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของ อว. สามารถให้บริการกับนิสิตนักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ" รมว.อว. กล่าว

.

ด้าน ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้พัฒนาระบบงานในการขับเคลื่อน บริหารจัดการ ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และติดตามประเมินผลการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยนำระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีระบบการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และมีระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐอีกด้วย

.

"ผลการดำเนินงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ถึง 4 รางวัล รวมทั้งรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นนี้ เป็นความภูมิใจของ อว. และผลงานความร่วมมือของทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวง อว. ร่วมกัน" ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวสรุป

.

สำหรับรายละเอียดรางวัลรัฐบาลดิจิทัลนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้ทำการสำรวจหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 1,889 หน่วยงาน โดยได้มอบรางวัลจำนวน 53 รางวัล ประกอบด้วย

.

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น

(1) รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(2) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสําหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2) กรมศุลกากร 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 5) กรมทรัพยากรน้ํา และ 6) กรมสรรพากร

(3) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสําหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทํานโยบาย ประสานงาน กํากับดูแล หรืออื่นๆ เป็นหลักที่มีคะแนนรวมสูงสุด 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ 4) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(4) รางวัลระดับดิจิทัลระดับจังหวัด จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

(5) รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 รางวัล ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย

และรางวัลเฉพาะด้านประจําปี ประกอบด้วย
(6) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จํานวน 19 รางวัล ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสุขภาพจิต กรมหม่อนไหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

(7) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมสรรพสามิต สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสํานักงานสถิติแห่งชาติ

(8) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานักงานศาลยุติธรรม

(9) รางวัลพัฒนาการดีเด่น จํานวน 5 รางวัล แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก 3 รางวัล ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงานอัยการสูงสุด

(10) หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทํานโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆเป็นหลัก 2 รางวัล ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกองอํานวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9650000114036