เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (17th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

.

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับรองผลการประชุม จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1) การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) จำนวน 2 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57

2) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 28)

3) การมอบรางวัล ASEAN Eco-Schools ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา และรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions Award ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินเข้ารับรางวัล ASEAN Eco-Schools และนายมนตรี เจือไทสง เข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions Award

และ 4) ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (ASEAN Action Plan on Invasive Alien Species : IAS)

.

ปลัด ทส.กล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 นี้ ได้มีการรับรองเอกสารสำคัญ ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 28) ที่จะนำไปนำเสนอในที่ประชุม COP 28 ที่จะมีขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง

.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สำคัญประการหนึ่ง

.

นายจตุพรกล่าวว่า สิ่งสำคัญ ที่เป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดสำหรับประเทศไทย ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ คือ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่งของประเทศไทย ได้รับการรับรองให้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) แล้วอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57 แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในการคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจนมีความสำคัญในระดับอาเซียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยต่อไป

.

ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน รับรางวัล ASEAN Eco-School

“อีกเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้ คือ การเข้ารับรางวัล ASEAN Eco-School ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการของโรงเรียนอีโคสคูล หรือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน Eco-School ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของ ทส.ที่นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach ทั้ง 4 ด้าน

.

ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มาเป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน จนมีการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเด็กและเยาวชนในการเติบโตขึ้นเป็น “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” ของประเทศต่อไป นอกจากนี้ นายมนตรี เจือไธสง จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions ในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย” นายจตุพรกล่าว

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000076596