กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เตรียมโชว์ผลงานจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. รวม 11 โครงการ มาจัดแสดงผลงานในงาน “กสทช. เสริมสร้างความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี"

.

นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนากองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กทปส. ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเงินทุนตามแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ การพัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองผู้บริโภค และมุ่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

.

โดยที่ผ่านมา กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเสนอโครงการได้อย่างอิสระแต่ต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทุนประเภทที่ 2 เป็นทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด ทุนประเภทที่ 3 เป็นทุนตามนโยบายที่ กสทช. กำหนด และทุนประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

.

จนถึงปัจจุบัน กทปส. ยังคงสนับสนุนทุนให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ และผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลงานการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. มาร่วมจัดแสดง ผลงานโครงการ อาทิเช่น

.

1. โครงการสารคดีชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย” หน่วยงาน : บริษัท สื่อดลใจ จำกัด 2. โครงการขยายผลศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมด้อยโอกาสในกลุ่มบ้านสาขาบนพื้นที่สูง หน่วยงาน : มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน 3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอทีสำหรับการเฝ้าระวังไฟป่าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีโลล่า หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 4. โครงการการศึกษาและพัฒนาหอฟอกอากาศอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมดูแลผ่านเทคโนโลยีไอโอที เพื่อการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่สาธารณะ หน่วยงาน : บริษัท ไทยโซลาร์เวย์ จำกัด 5. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่ง โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

.

6. โครงการการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิดทางเพศ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7. โครงการระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่จัดแสดงซึ่งมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเตอร์เนต หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 8. โครงการรายการ กระต่ายตื่นรู้ หน่วยงาน : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)9. โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริง ที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality) หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 10. โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หน่วยงาน : วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 11. โครงการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร สำหรับประโยชน์สาธารณะ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

นางสาวชนัณภัสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดแสดงผลงานแล้ว กทปส. ยังมีเป้าหมายเชื่อมโยงกลุ่มนักวิจัย – นวัตกร และผู้ที่มีความสามารถในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้ได้มีโอกาสต่อยอดผลงานไปสู่ประโยชน์สาธารณะในปี 2567 ด้วยการร่วมยกระดับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพผ่านการสนับสนุนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. และโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ภาคการศึกษา ภาคบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตรงกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย

.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8124 และ 02-554-8145 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000101778