“ศุภมาส” เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหน่วยงานใน อว. หนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานต่อครั้งที่ 3 “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชูไฮไลท์ 6 โซนกิจกรรม ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมโชว์ศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัท DOW สถาบันพลาสติก จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบ ณ ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (MRF Banchang) ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ผ่านการดำเนินงานหลักโดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ในกรอบเป้าหมายดำเนินงานสำคัญของ วว. คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ไปใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ BCG ของไทย ให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ระดับโลก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี ดังนี้