An illustrated reconstruction of the large Cretaceous Period sea turtle Leviathanochelys aenigmatica, which lived about 83 million years ago. (ICRA_Arts/Museu de la Conca Della - Institut Catala de Paleontologia Miquel Crusafont/Handout via REUTERS)

นักวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในเต่าสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ โดยเต่าที่ว่านี้ซึ่งมีขนาดประมาณรถยนต์คันเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในยุโรปเมื่อ 83 ล้านปีก่อน

“ชีววิทยาสังเคราะห์” (Synthetic Biology) ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสน โดยเป็นศาสตร์ขั้นสูงของพันธุวิศวกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้หลากสาขา ทั้งด้านชีววิทยา วิศวกรรม พันธุกรรม เคมีและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผ่านการออกแบบและการสร้าง ระบบทางชีวภาพ (Biological Systems) และองค์ประกอบทางชีวภาพ (Biological Components) โดยมีการปรับแต่งไปถึงระดับดีเอ็นเอ เพื่อให้เซลล์เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ชวนน้อง ๆ เยาวชน ไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบ Onsite On Hands และ Online วันที่ 13-14 มกราคม 2566 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ ในการตรวจรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้แก่กิจการ เพื่อรับและใช้ประโยชน์จาก ESG เครดิต ในการสื่อสารถึงผลลัพธ์และความก้าวหน้าของการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนในด้านการจัดการขยะตามมาตรฐานสากล