โครงการ Chevron Enjoy Science ฉายภาพความสำเร็จ 8 ปี ขับเคลื่อน “สะเต็มศึกษา” บนก้าวที่แตกต่าง พัฒนา “STEM Professional Academy - STEM Career Academies - Picture Books” เครื่องมือสำคัญ มุ่งตอบโจทย์ความท้าทายหลากหลายมิติ เชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สั่งสมบทเรียนขยายผลสู่โมเดลระดับประเทศและภูมิภาค นำพาโลกก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผอ. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ สอวช. โชว์วิธีจัดการขยะชุมชน พร้อมนำร่องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมบูรณะราชรถน้อยซึ่งเป็นรถในขบวนอัญเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถอดสูตรกระจกเกรียบโบราณแล้วผลิตขึ้นใหม่ เพื่อส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปบูรณะซ่อมแซม ก่อนนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร