A : ขอบเขตของเนื้อหาทางเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับ จะครอบคลุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น เช่น เอกสารสิทธิบัตรเรื่องเครื่องพิมพ์ดีด ในเอกสารสิทธิบัตรฉบับหนึ่งจะกล่าวถึงกลไกการป้อนกระดาษ อีกฉบับหนึ่งจะบรรยายเฉพาะกลไกการบังคับการหมุนของผ้าหมึก ดังนั้น ถ้าจะสร้างเครื่องพิมพ์ดีด ก็จะต้องศึกษาวิธีการทำเครื่องบังคับกลไกต่าง ๆ ของพิมพ์ดีดในเอกสารสิทธิบัตรหลายฉบับ

กลับไปหน้า คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิบัตร