วิธีขจัดหมึกออกจากกระดาษใช้แล้ว [US 7,169,257]  Abstract    Fulltext

abstractการใช้สาร ethoxylate fatty acid และ fatty acid เป็นส่วนผสมในกระบวนการขจัดหมึกออกจากกระดาษ จะช่วยลดปริมาณด่าง ที่ต้องใช้ขจัดหมึกและกระดาษทีผลิตด้วยเยื่อที่ได้จะเหลืองน้อยลง