การที่ Times Higher Education World University Rankings 2024 จัดอันดับให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยด้าน Research Quality นั้น นอกจากคุณภาพของงานวิจัยและตัวนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในวงกว้างแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จับต้องได้เชิงรูปธรรมก็คือ “โครงงานวิศวกรรม (Project)” ที่นักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จะต้องนำเสนอกับอาจารย์แล้ว ยังนำเสนอผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Project Day” อีกด้วย

.

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวว่า Project Day ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ คือพื้นที่สำหรับจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจากแต่ละในภาควิชา และผลงานจากการประกวดแข่งขันของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์สำคัญของ Project Day คือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมหรือสามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

.

“วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม Project Day ตั้งแต่จัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2560 จนมาถึงปีนี้ มีเป้าหมายเดียวกัน คือ เราอยากให้วิศวกรของเรา นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะในวิชาชีพของตนเองแล้ว ควรจะมีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย งาน Project Day จึงไม่ใช่เวทีจัดแสดงผลงานเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาที่กำลังจะจบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนที่หลากหลาย ทั้งกับเพื่อนชั้นปีที่ 4 นักศึกษารุ่นน้อง อาจารย์ ผู้ประกอบการ นักเรียนมัธยมที่เข้ามาชมผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดความคิดของนักศึกษาในภายหน้า”

.

สำหรับงาน Project Day 2024 ที่จัดขึ้นนี้ เป็นโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 10 ภาควิชาที่มีผลงานกว่า 300 ชิ้น มีงานที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ การ พัฒนาแท่นชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับชาร์จไฟให้กับรถ EV, การพัฒนาโมเดลแบบจำลองเส้นเลือดสมองเพื่อหาความสัมพันธ์ ของความดันโลหิตกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมองที่ตำแหน่งต่างๆ, การใช้ไฮโดรเจลที่ใช้กับการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้มาเป็นช่วยแยกฟอสฟอรัสออกจากน้ำเสียของโรงงานและฟาร์มสุกร, อุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติของการเต้นของหัวใจที่สามารถวิเคราะห์และแจ้งความผิดปกติไปให้คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ทราบแบบ Real Time, การวิเคราะห์และสร้างภาพ 3 มิติเสมือนจริงของอาคารเก่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน และการใช้ Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์ กับงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวิเคราะห์สภาพผิวหน้า เป็นต้น

.

ศ.ดร.ชัย กล่าวทิ้งทายว่า นอกจากกิจกรรม Project Day แล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานในเชิง “นวัตกรรมสร้างสรรค์” อีกหลายกิจกรรม อาทิ Project Conference ระดับนานาชาติ ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น กิจกรรมด้านการฝึกอบรม เผยแพร่ และการสนับสนุนการเรียนตามหลักสูตรและการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี และการมีพื้นที่ Innovation Exchange (INNO-X) ซึ่งเป็นสถานที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและชิ้นงานต้นแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มข้นให้กับสถาบัน อันจะนำไปสู่คุณภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งของคณะและมหาวิทยาลัยในท้ายที่สุด

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9670000045595