Vol.72 No.222

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2566

วศ. วันนี้ วศ. สร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของไทยด้วยการได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมอย่างต่อเนื่องกับ APEC และ ILEC

       โดย จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

People in focus กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับบทบาทการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ดร.พจมาน ทาจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จาก 3 ขอบข่าย

สรรสาระ
     • การทำแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
       โดย จิตต์เรขา ทองมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน กองเทคโนโลยีชุมชน

     • พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งผลอย่างไรต่อผู้รับบริการ
       โดย ลัดดาวัลย์ เยียดยัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • การยกระดับมาตรฐานอาชีพ โดยการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
       โดย ศิรินาถ บุญโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • วิทยาการเคมีเชิงคำนวณกับการวิจัยเพื่อช่วยค้นพบและพัฒนายาจากสมุนไพรไทย
       โดย ขนิษฐา เกิดผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • ผลสำรวจหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CABs) ของประเทศไทย และทิศทางการวางแผนส่งเสริม CABs ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
       โดย นวพร เลิศธาราทัต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

             พรรษชล รัตนปาณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     • การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 9 อย่างยั่งยืน
       โดย ประภัสสร ศิลปศาสตร์ดำรง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

              เกศมณี คำแหงพล นักวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

             วรินดา เฟื่องชูนุช นักวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • การคัดเลือกจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาระบบย่อยสลายขยะในครัวเรือน
       โดย ธีระ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • อันตรายจากกระดาษสัมผัสอาหารที่ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล
       โดย ก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

    • "Trade secret" ความลับเด็ดๆ ของหน่วยงานรัฐ
       โดย กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

    • การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส

       โดย จรัสพงศ์ กล่ำแสง นักวิทยาศาสตร์ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด

    • เซนเซอร์นวัตกรรมรักษ์โลก

      โดย นงค์เยาว์ นนทวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

   • การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการดำเนินงานต่อเนื่อง

      โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

รอบรู้ รอบโลก โรคอัลไซเมอร์กับการแคะจมูก
      โดย จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

DSS News