วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 220

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือน กันยายน  ปีที่พิมพ์ 2565

วศ. วันนี้ วศ.อว. ร่วมพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล "สำรวจการจัดการขยะและปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อวางแผนการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม"

       โดย พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มประชาสัมพันธ์

People in focus ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2564

       โดย ศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์

             กัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์

Special guest เกษตรกรไทยกับการแปรรูป "เส้นพาสต้าจากจิ้งหรีด" 

       โดย กัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์

สรรสาระ
     • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : วัฏจักรชีวภาพ
       โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

              ปุณยวีร์ กฤตวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

     • การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับชุมชน
       โดย จิตต์เรขา ทองมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชุมชน

              ปริยากร มิตรชอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน กองเทคโนโลยีชุมชน     

     • การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
       โดย ปริดา จำปีเรือง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

     • การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
       โดย วีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • NET ZERO
       โดย จิรสา ทรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดกระดาษ สื่อสารงานอย่างสร้างสรรค์
       โดย ปัทมา นิ่มเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • Plant Based รักษาโลก
       โดย วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
       โดย อนุตตรา นวมถนอม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     ความสำคัญมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
       โดย วลีพร พิบูลย์ผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
       โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

             ปุณยวีร์ กฤตวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

    • บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs)
       โดย สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

รอบรู้ รอบโลก เชื่อมไทย เชื่อมโลก: การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย
      โดย อัญญาดา ตั้งดวงดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ทิพย์วาที กกรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSS News